Vad är ekologi?

3209128-globe-world-map-with-green-icons

Många som hör ordet ”Ekologi” förknippar det med ordet ”Ekologiskt”. I detta fall utgår man ifrån ekologi är något som främjar miljön. Men det är något felaktigt.

Med ekologi menas nämligen hur samspelet sker mellan olika levande varelser samt miljön som dessa lever i. Om en djurart till största del lever på branten av en vulkan och denna får ett utbrott blir forskning kring detta ekologi. Det handlar i detta fall om hur vulkanen och djurarten påverkar varandra. Skulle arten dö ut skulle detta knappast kunna klassas som ekologiskt eftersom något ekologiskt ska vara positivt och främjande för miljön.

Med andra ord kan alltså en händelse eller ett samspel inom ekologin vara ekologisk. Men den behöver inte vara det. Det mesta som klassas som ekologiskt ryms däremot inom forskningen inom ekologi. Detta eftersom ekologin har fokus på påverkan och ekologiska varor är klassade just som detta eftersom de har låg miljöpåverkan.

Ekologi delas oftast upp i två olika begrepp. Detta för att göra det tydligare vid forskning och presentation av olika begrepp.
Det första begreppet som används är Abiotiska Miljöfaktorer. Med detta menas miljön kring den levande organismen. Det kan alltså vara allt från väder, klimat, jordmån, topografi och havsströmmar. Man kan i detta fall säga att det handlar om faktorer som påverkar som inte är kopplade till andra levande organismer.

Det andra begreppet är biotiska miljöfaktorer. Här kommer samspelet med levande organismer in. Här delar man in det i två inriktningar. Det gäller då samspel med organismer av samma art och samspel med andra arter.